Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008

Rant about Athens Riots

Αφού δεν βρέθηκε ούτε ένας Έλληνας να συνοψίσει τόσο καλά τα γεγονότα, ας αφήσουμε έναν Νεοζηλανδό συγγραφέα / ακτιβιστή (μεταξύ άλλων) ο οποίος ζει στα εξάρχεια εδώ και 6 χρόνια να μας τα πει. Ευχαριστώ την φίλη Χριστίνα (επίσης κάτοικο εξαρχείων) η οποία μου έστειλε το email. Προσοχή το κείμενο που ακολουθεί είναι άκρως διαφωτιστικό και γραμμένο σε τέλεια αγγλικά! Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά.


Rant about Athens Riots

By Rowan Thorpe

Dec 8, 2008 (12:44 PM)

On 6 December 2008, a youth was shot dead by police in Exarcheia. According to police this was after a group of "approximately 30 stone-throwing people" charged their patrol car. According to other sources it was "a small group". According to other sources it was after an argument. This has escalated into rioting in several parts of Greece, particularly in Athens. Regarding these absurd events I am, as usual, most disgusted by how the mass media are relishing the chance to manipulate their viewers/readers by perverting stories and stirring up biased, sensationalist opinions.
To the actual concerned parties, I have three things to say...
...to the so-called "police", I quote:
The lawgiver, of all beings, most owes the law allegiance. He of all men should behave as though the law compelled him. But it is the universal weakness of mankind that what we are given to administer we presently imagine we own.
- H.G. Wells
...to the so-called "anarchists", I quote:
The mark of the immature man is that he wants to die nobly for a cause, while the mark of a mature man is that he wants to live humbly for one.
- Wilhelm Stekel
...to the so-called "reporters", I quote:
There is always hope when people are forced to listen to both sides; it is when they attend only to one that errors harden into prejudices, and truth itself ceases to have the effect of truth, by being exaggerated into falsehood.
- John Stuart Mill ("On Liberty"), 1859
By the way, I deliberately referred to "police", "anarchists", and "reporters" in quotation-marks, with a deliberate sarcasm, because as far as I've seen, an alarming majority of all three of these parties are not actually being what they claim to be. Disturbingly, most of them are in fact immature, uneducated pretenders running around playing "cops-and-robbers", making the situation steadily worse for those of us who are actually trying to make a real, lasting, positive difference.
I've lost count of how many times I've been in discussion with young people who make grand, heroic claims about the level of knowledge and motivation held by themselves and their peers regarding their "anarchist cause", but when I query the depth of their knowledge about actual Anarchist theory (as a system of political and economic concepts dating from as early as the 1600's, possibly earlier, and which doesn't necessarily have anything to do with chaotic violence), they quickly revert to breathless ranting, amounting to no more than "down with the system, man!". Equally, I've had several opportunities to be a bystander and witness young excitable police bordering on instigating violent reactions, in areas such as Omonoia and Exarcheia, and have been able to discern that the biggest reason they put themselves through police-academy was so they could legally carry a gun. For these people I quote (from http://www.wikipedia.org):
The word "anarchy" is often used by non-anarchists as a pejorative term, intended to connote a lack of control and a negatively chaotic environment. Because of this, some activists have self-identified as libertarian socialists. In more recent times anti-authoritarian has offered another similar self-identification. However, anarchists still argue that anarchy does not imply nihilism, anomie, or the total absence of rules, but rather an anti-authoritarian society that is based on the spontaneous order of free individuals in autonomous communities, operating on principles of mutual aid, voluntary association, and direct action.
...and my advice to all of these people is:
Educate yourselves. Don't claim to wave a flag for a cause you don't even understand. Equally, don't claim a level of authority which extends beyond your level of maturity and responsibility. It offends those who actually understand the causes, and actually have a sense of responsibility. If you use a trendy-sounding name as an excuse to vent your anger every time you don't get everything you ask for in life, then you are not an Anarchist, Socialist, an anything-"ist", or a "Police Authority" either. You are merely an uneducated vandal, destroying the hard-earned efforts of the mature members of this society who are quietly trying to make this a better place for our children to live in.
After living in Exarcheia for several years, and watching the farcical events that would unfold below my window every 17 November, I was left with one impression. With the exception of literally only one or two people, here was an excuse for a team of young thugs in balaclavas to have a bit of a "punch-up" with a team of young thugs in uniforms. That would in turn provide an opportunity for hordes of irresponsible "reporters" to write or broadcast absurdly unrealistic "articles" (complete with Mahler soundtracks and fast-cut special effects) about this mighty "clash of the titans", which would give all the couch-potatoes at home a brief moment's excitement, to stir them out of the frustrating boredom of their lives for at least a day or two. The level of bad-taste is so far off the scale that it makes me feel ill. Meanwhile, the biggest crime of all is that "the men behind the curtain" (politicians and international money-shifters) always systematically use these events to whitewash, cover-up and distract the public while carefully pushing through their most seedy policies and legislations. If you people in the streets realised just how much you are being used in this perverse chess-game, as pawns of distraction in order for the kings and queens (on both sides) to do exactly what they want (and have always wanted), then you would be really angry. And then you would actually want to do something more substantial than throwing firebombs and wielding police-truncheons. And if you "reporters" were to realise just how much your malleability is being cynically exploited by rich, powerful men for increasing their wealth and control, you would perhaps also be angry enough to free yourself from the money-fuelled mass-media circus and actually report some Truth.
Violence and impulsiveness is not Big, and it's not Clever. It's childish, and when everyone behaves childishly for long enough children inevitably end up being killed, and everyone childishly points the finger at all the wrong people.
Educate yourselves. Or we will all drown in hate-filled ignorance...


Μετάφραση:
Πομπώδη λόγια για τις ταραχές στην Αθήνα

Του Rowan Thorpe

Στις 6 Δεκεμβρίου 2008, ένας νεαρός έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από την αστυνομία στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μια ομάδα "από περίπου 30 άτομα που ρίχνουν πέτρες" προς το περιπολικό. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ήταν "μια μικρή ομάδα". Σύμφωνα με άλλες πηγές ήταν μετά από λογομαχία. Αυτό έχει κλιμακωθεί σε ταραχές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Όσον αφορά αυτές τις παράλογες εκδηλώσεις , ως συνήθως, είμαι αηδιασμένος από τον τρόπο που τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης δράττωνται της ευκαιρίας να χειραγωγήσουν τους θεατές / αναγνώστες διαστρεβλώνοντας ιστορίες και υποκινώντας προκαταλείψεις, και απόψεις εντυπωσιασμού.

Για τα πραγματικά εμπλεκόμενα μέρη, έχω να πω τρία πράγματα ...
... για τη λεγόμενη "αστυνομία", παραθέτω:

Ο νομοθέτης, απ'όλους τους ανθρώπους, οφείλει περισσότερη υποταγή στο δίκαιο. Αυτόν περισσότερο απ'όλους πρέπει να υποχρεώνει ο νόμος. Αλλά είναι καθολική αδυναμία της ανθρωπότητας, αυτό που μας δίνεται για να διαχειριστούμε να το φανταζόμαστε δικό μας.
- H. G. Wells

... και για τους λεγόμενους "αναρχικούς", παραθέτω:

Το σήμα του ανώριμου ανθρώπου είναι ότι θέλει να πεθάνει ευγενικά για μια αιτία, ενώ το σήμα του
ώριμου ανθρώπου είναι να θέλει να ζήσει ταπεινά για ένα.
- Wilhelm Stekel

... και για τους λεγόμενους "δημοσιογράφους", παραθέτω:

Πάντα υπάρχει ελπίδα όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να ακούσουν και τις δύο πλευρές. Είναι όταν παρίστανται μόνο σε μία που ισχυροποιούν τα λάθη σε προκαταλήψεις, και έτσι η ίδια η αλήθεια παύει να έχει ως αποτέλεσμα την αλήθεια, διότι μεγαλοποιείται σε ψεύδος.
- John Stuart Mill ( "On Liberty"), 1859

Κατά τα άλλα αναφέρομαι στην "αστυνομία", "αναρχικούς", και "δημοσιογράφους" σε εισαγωγικά, με σκόπιμο σαρκασμό, επειδή όσο μπορώ να δω, μια ανησυχητική πλειοψηφία όλων αυτών των τριών κατηγοριών δεν είναι πράγματι αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι. Ανησυχητικά, οι περισσότεροι από αυτούς είναι στην πραγματικότητα ανώριμα άτομα, αγράμματοι ημιμαθείς που τρέχουν και παίζουν "κλέφτες και αστυνόμους", κάνοντας την κατάσταση να επιδεινώνεται σταθερά για εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε μια πραγματική, διαρκή, θετική διαφορά.
Έχω χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές έχω έλθει σε συζήτηση με νέους που κάνουν μεγάλους, ηρωικούς ισχυρισμούς για το επίπεδο των γνώσεων και των κινήτρων που διακατέχονται αυτοί και οι συμμαθητές τους όσον αφορά τον "αναρχικό σκοπό", αλλά όταν διερεύνησα το βάθος των γνώσεών τους σχετικά με την πραγματική αναρχική θεωρία (ως ένα σύστημα πολιτικών και οικονομικών εννοιών που χρονολογείται από το 1600 κιόλας, ενδεχομένως και νωρίτερα, και η οποία δεν έχει τίποτα να κάνει με τη χαοτική βία), γρήγορα επανέρχονται χωρίς ανάσα και με στόμφο,σε τίποτα άλλο παρά "κάτω το σύστημα, φίλε!". Επίσης, είχα πολλές ευκαιρίες να παρευρίσκομαι και να παρακολουθώ ευερέθιστους μικρούς σε ηλικία αστυνομικούς να κάνουν πράγματα που συνορεύουν με βίαιες αντιδράσεις, σε τομείς όπως η Ομόνοια και Εξάρχεια, και μπόρεσα να διακρίνω ότι ο μεγαλύτερος λόγος που βάζουν τον εαυτό τους μέσα στην αστυνομική ακαδημία ήταν ότι θα μπορούσαν νόμιμα να φέρουν όπλο. Για αυτούς τους ανθρώπους παραθέτω (από http://www.wikipedia.org):

Η λέξη "αναρχία" χρησιμοποιείται συχνά από μη αναρχικούς ως υποτιμητικός όρος, που προορίζεται να υποδηλώνει την έλλειψη ελέγχου και αρνητικά χαοτικό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, ορισμένοι ακτιβιστές έχουν αυτο-προσδιοριστεί ως σοσιαλιστές ελευθερίας. Σε πιο πρόσφατες περιόδους η λέξη αντιεξουσιαστές έχει προσφέρει άλλο ένα παρόμοιο αυτο-προσδιορισμό. Ωστόσο, οι αναρχικοί υποστηρίζουν ακόμη ότι αναρχία δεν σημαίνει μηδενισμός, ανομία, ή η πλήρης απουσία κανόνων, αλλά μάλλον μία αντι-εξουσιαστική κοινωνία που βασίζεται στην αυθόρμητη τάξη των ελεύθερων ατόμων σε αυτόνομες κοινότητες, που λειτουργούν υπό τις αρχές της αμοιβαίας βοήθειας, του εθελοντικού συναιτερισμού, και της άμεσης δράσης.

... και η συμβουλή μου προς όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι:
Εκπαιδεύστε τους εαυτούς σας. Μην ισχυρίζεστε κρατάτε μια σημαία για μια αιτία που δεν καταλαβαίνετε ακόμη. Επίσης, μην ισχυρίζεστε ότι έχετε ένα επίπεδο αρχής, η οποία εκτείνεται πέρα από το επίπεδο ωριμότητας και ευθύνης σας. Αυτό προσβάλλει όσους πραγματικά έχουν κατανοήσει τα αίτια, και έχουν στην πραγματικότητα το αίσθημα της ευθύνης. Εάν χρησιμοποιείτε ένα μοντέρνο όνομα ως δικαιολογία για να βρίσκει διέξοδο ο θυμός σας κάθε φορά που δεν έχετε ότι ζητάτε από τη ζωή, τότε δεν είσαι αναρχικός, σοσιαλιστής ή "Αστυνομική Αρχή". Είστε απλώς ένας αμόρφωτος βάνδαλος, που καταστρέψει ότι κέρδισαν με σκληρή προσπάθεια τα ώριμα μέλη αυτής της κοινωνίας που είναι ήσυχα και προσπαθούν να φτιάξουν ένα καλύτερο μέρος για να ζήσουν τα παιδιά μας.
Αφού έζησα στα Εξάρχεια για αρκετά χρόνια, και βλέποντας τα γελοία γεγονότα που γινόταν κάτω από το παράθυρο μου κάθε 17 Νοεμβρίου, εχω μείνει με μια εντύπωση. Με εξαίρεση κυριολεκτικά, ενός ή δύο ατόμων μόνο, ήταν μια δικαιολογία για μια ομάδα νέων κακοποιών με κουκούλες για να έχουν μια κάποια "μάχη" με μια ομάδα νέων κακοποιών με στολές. Αυτό με τη σειρά του θα δώσει την ευκαιρία σε ορδές ανεύθυνων "Ρεπόρτερ" να γράψουν ή να μεταδώσουν με παράλογο τρόπο μη ρεαλιστικά "άρθρα" (με τη μουσική υπόκρουση Mahler soundtracks και ειδικά εφέ) σχετικά με τούτη τη "σύγκρουση των Τιτάνων", η οποία θα δώσει όλους τους "καναπεδάκηδες" στο σπίτι μια σύντομη στιγμή ενθουσιασμού, να τους "ταράξει" από την απογοητευτική ανία της ζωής τους για τουλάχιστον μία ημέρα ή δύο. Το επίπεδο της κακογουστιάς είναι τόσο υψηλό που με αρρωσταίνει. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο έγκλημα όλων είναι ότι "οι άνδρες πίσω από την κουρτίνα" (πολιτικοί και διεθνείς διακινητές χρημάτων) πάντα χρησιμοποιούν συστηματικά τα γεγονότα αυτά για να ξεπλύνουν, να καλύψουν, και να αποπροσανατολίσουν την προσοχή του κοινού, ενώ ταυτόχρονα προωθούν τις πιο ελεεινές πολιτικές και νομοθεσίες. Εάν εσείς, οι άνθρωποι στους δρόμους συνειδητοποιήσετε πόσο πολύ σας χρησιμοποιούν σε αυτό το διεστραμμένο παιχνίδι σκακιού, ως πιόνια περισπασμού ώστε οι βασιλιάδες και βασίλισσες (και στις δύο πλευρές) να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουν (και πάντα ήθελαν), τότε θα θυμώσετε πραγματικά. Και τότε πραγματικά θα θέλετε να κάνετε κάτι πιο ουσιαστικό απ' το να πετάτε μολότωφ και να καδραίνετε αστυνομικά ρόπαλα. Και αν ήταν οι "ρεπόρτερ" να συνειδητοποιήσουν πόσο πολύ η ελατότης τους γίνεται κυνικά αντικείμενο εκμετάλλευσης από πλούσιους, ισχυρούς άνδρες για την αύξηση του πλούτου τους και τον έλεγχο, θα είσασταν ίσως αρκετά θυμωμένοι ώστε να ελευθερώσετε τον εαυτό σας από το με χρήματα τροφοδοτούμενο τσίρκο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να αναφέρετε πράγματι κάποια Αλήθεια.
Η βία και ο αυθόρμητισμός δεν είναι Μεγάλοι, και δεν είναι Έξυπνοι. Είναι παιδιάστικο και όταν ο καθένας συμπεριφέρεται παιδαριωδώς για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τα παιδιά αναπόφευκτα καταλήγουν να χάσουν τη ζωή, και όλοι παιδαριωδώς δείχνουν με το δάχτυλο όλους τους λάθος ανθρώπους.
Εκπαιδεύστε τους εαυτούς σας. Ή όλοι θα πνιγούμε σε μια γεμάτη μίσος άγνοια ...

17 σχόλια:

 1. Φίλε Ιπτάμενε

  Σκοτάδι. Δεν ευτύχησα να γνωρίζω αγγλικά. Ο πατέρας μου ο...εφοπλιστής, δεν διέθετε χρήματα για τέτοιες πολυτέλειες. Μπορείς να μας τα δίνεις ελληνικά;

  παπα-Ηλίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλε παπα-Ηλία επειδή ο Thorpe συνοψίζει άψογα όσα προσπαθώ με πληθώρα άρθρων να πω σ'αυτό το ιστολόγιο, η επιθυμία σου εκπληρώθηκε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο. Εξαιρετικό και πραγματικά θαρραλέο κείμενο από άνθρωπο που δεν θέλει νάναι πρόβατο σε αγέλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε Δημήτρη,
  φαίνεται ότι ο ίδιος τουλάχιστον ακολουθεί την συμβουλή του. Το κείμενο του είναι πράγματι εξαιρετικό. Λυπάμαι μόνο που δεν έχουμε αρκετές Ελληνικές φωνές που να λένε και να κάνουν το ίδιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το πρόβλημα του ιμέιλ μου λύθηκε. Ο Νεοζηλανδός(;) πράγματι θαυμάσιος. Βλέπει τα πράγματα σωστά, γιατί τα βλέπει απ' τη σωστή οπτική γωνία και απόσταση.
  Πολλά είναι τα σημεία, που μου άρεσαν. Ξεχώρισα περτισσότερο αυτό εδώ:
  "Εάν εσείς, οι άνθρωποι στους δρόμους συνειδητοποιήσετε πόσο πολύ σας χρησιμοποιούν σε αυτό το διεστραμμένο παιχνίδι σκακιού, ως πιόνια περισπασμού ώστε οι βασιλιάδες και βασίλισσες (και στις δύο πλευρές) να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουν (και πάντα ήθελαν), τότε θα θυμώσετε πραγματικά. Και τότε πραγματικά θα θέλετε να κάνετε κάτι πιο ουσιαστικό απ' το να πετάτε μολότωφ και να κραδαίνετε αστυνομικά ρόπαλα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μπράβο Ιπτάμενε που το βρήκες και μας το έκανες γνωστό. Να βάλω μόνο ένα κερασάκι στο εκπληκτικό γραπτό του Rowan. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού Κ(υ)νοβουλίου αδέρφια όντες οι βολευτές ενώθηκαν για τα συμφέροντα αυτών που υπηρετούν δηλαδή του ένα.ΞΈΡΕΙΣ ΚΑΛΑ ΠΟΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τι να πω εγώ τώρα;Τα είπε όλα ο άνθρωπος.Απλά,κατανοητά και στο κέντρο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @ παπα-Ηλίας

  Χρησιμοποιούν τη δίκαιη αγανάκτηση μας για να τη μετατρέψουν σε οργή ώστε να την εκμεταλλευτούν ο καθένας για τους σκοπούς του. Ένας άνθρωπος να πει σαν τον Καζαντζάκη αδέλφια αδελφωθείτε δεν βρέθηκε. Αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Δεν μπορεί να μονιάσει. Το μίσος και η βία (η προφορική κυρίως) είναι τόσο πιο εύκολη από την αγάπη. Προϋποθέτει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Και Παιδεία είναι η βάση για όλα αυτά. Μπράβο στον Rowan που μακρυά από συναισθηματισμούς μπορεί και θωρεί την Αλήθεια...


  @ Simpleman

  Οι τριακόσιοι είναι το ανώτερο (;!) προϊόν που μπορεί να παράγει το σάπιο σύστημα μας. Ας τους χαιρόμαστε, αυτούς και τις προσωπικές τους επιδιώξεις, γιατί για την "Κοινή + Βούληση" ούτε λόγος...


  @ Aliente

  Αυτό το καημένο σύνθημα: ψωμί, παιδεία, ελευθερία πότε θα γίνει πραγματικότητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φίλε Ιπτάμενε,
  Μην τα κόβουμε όλα σύριζα παρακαλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φίλη Αliente,

  το εξηγείς λίγο παραπάνω για εμένα το καθυστερημένο; τι εξ-υπό-εννοείς ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πολύ καθαρό κείμενο μπράβο!.
  Άλλωστε, έτσι συμβαίνει πάντα στις κρίσεις, αυτοί που είναι απ έξω βλέπουν πιό καθαρά,
  Έχουμε αντικαταστήσει τη γνώση με την άποψη, και την εξυπνάδα με την πονηριά.
  Αλλά, ας κάνουμε κάτι δεν φτάνει να παρακολουθούμε το «παιχνίδι», γιατί τότε είμαστε συμμέτοχοι στα καθίσματα αυτού του θεάτρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. "Έχουμε αντικαταστήσει τη γνώση με την άποψη, και τη εξυπνάδα με την πονηριά."
  Και την συνείδηση μας την πουλήσαμε στο ατομικό μας συμφέρον. Αυτή είναι η κατάντια μας φίλε ανώνυμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. το έγραψα και στο press-gr αλλά ανώνυμα και το επαναλαμβάνω εδώ - επώνυμα.
  Φίλε Rowan σε ευχαριστώ, πήρες μεγάλο βάρος από το στήθος μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. δεν είναι τραγικό οι εντός των πυλών πολιορκημένοι μεγαλοδημοσιογράφοι να ...κάνουν τουμπεκί όταν όλη η Ελλάδα έχει ξυπνήσει?

  ή μήπως οι 30 και κάτι κοιμούνται ακόμα?

  μόνο τα πιτσιρίκια είναι ζωντανά σε αυτή τη χώρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ Διονύσης

  Φίλε Διονύση, καταρχήν καλως ήρθες στην παρέα μας.
  Και εμένα μεγάλο βάρος μου έβγαλε από το στήθος. Και γιατί είπε αυτά που ένιωθα και δεν μπορούσα να εκφράσω, αλλά και γιατί ανακουφίστηκα που υπάρχει ακόμα ένας αληθινός άνθρωπος ανάμεσα στους τόσους πλαστικούς...


  @ Γιάννης

  Φίλε Γιάννη,
  όποιος άνω των 30 δεν είναι έστω και νοερά με τους νέους έχει πουλήσει την συνείδηση του για το "βόλεμα".
  Η ειρωνία είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που θεωρούν τον εαυτό τους βολεμένο γλύφουν τα κόκκαλα που πετάνε τα διαπλεκόμενα συμφέροντα απ'το τραπέζι τους. Σ'αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δημοσιογράφοι που φοβούνται να γράψουν αυτά που σκέφτονται γιατί ΞΕΡΟΥΝ ότι θα δουν την πόρτα εξόδου, με συνέπεια να ξεβολευτούν. Αυτή είναι η γνώμη μου και δεν μπορώ να πω ότι δεν νιώθω οίκτο γιαυτούς τους ανθρώπους που εγκλωβισμένοι μέσα σε υποχρεώσεις οικογενειών και δανείων αναγκάζονται να πουλήσουν την συνείδηση τους τόσο φτηνά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @ιπτ. ολλανδός...


  προφητικό το σχόλιό σου στο ....σχόλιό μου...

  δες το γιατί...
  http://environmentfood.blogspot.com/2008/12/blog-post_15.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Φίλε Γιάννη,

  δεν θα ήταν "πολιτικά ορθές" οι φωτογραφίες του... ή κάτι παραπλήσιο. Ξέρεις, αυτές τις ωραίες φράσεις που χρησιμοποιούν για να συσκοτίσουν τον νου και να καλύψουν την αλήθεια.

  Άλλο ένα κομμάτι του πάζλ για την ανάρτηση "Η πανούκλα"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin