Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

Συλλέκτης... παροιμιών - αποφθεγμάτων

Από μικρός είχα μια μανία με τις συλλογές. Μάζευα ότι μπορούσα. "Χαρτάκια" με ποδοσφαιριστές, γραμματόσημα, αυτοκινητάκια, τηλεκάρτες, νομίσματα ελληνικά και ξένα και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ή σκονίζουν τώρα σε κάποιο ράφι του πατρικού μου σπιτιού ή πολύ σοφά πράττοντας τα έχει πετάξει η μάνα μου στα σκουπίδια. Ενώ πλέον έχω καταλάβει την ματαιότητα του όλου εγχειρήματος, οφείλω να παραδεχτώ ότι είμαι αθεράπευτα συλλέκτης μια που ακόμα και στα ..'άντα' μου συνεχίζω να συλλέγω...
Σήμερα μοιράζομαι το μέρος της συλλογής που είχα σε ηλεκτρονική μορφή και ελπίζω στο μέλλον να βρω το χρόνο για το υπόλοιπο που είναι γραπτό...


A fool utters all on their mind. The wise waits till afterwards.
Actions take less time to come true than wishes.
A well-trained horse isn’t less exciting than a wild one.
Most anger is only fear, most depression is only anger.
Knowledge is power, but wisdom doesn’t need power.
The heart can be an enemy to the intellect.
Everything happens at once.
Answer not a fool according to their folly, lest you be like unto them.
The chicken is only the egg’s way of reproducing itself.
Measure twice, cut once
The true church is one's own heart.
One that deals in evil shall flee to their own doom, let none stand in their way.
Music can soothe more than just the savage beast.
Where there is no wood, the fire goes out, so where there is no talebearer, the strife ceases.
Don't let friends impose on you. Work calmly and silently.
In youth and beauty, wisdom is rare.
One that is void of wisdom despises the neighbor, but the one of understanding holds the former at peace.
Open rebuke is better than secret love.
A gentle person points out the admirable qualities of all and does not point out bad qualities. A petty one does just the opposite.
A body at rest tends to stay at rest, while a body in motion tends to stay in motion.
When wearing comfortable shoes one forgets that they have feet.
Nothing is by chance, everything happens because it has to.
Self discipline is a skill.
Strange coincidences may be but the normal workings of the universe.
Will the impossible - accept the inevitable.
Study the past, live in the present, prepare for the future.
For all, the attainment of sincerity is the path to virtue.
By nature, all are nearly alike; by practice, they get to be wide apart.
A kind word with forgiveness is better than charity followed by insult.
A civilization that regards nuclear energy as important and cooking as trivial is surely headed for destruction.
Sometimes we must learn to ask for what is needed.
Life is a wonderful habit.
The sanctity of one's beliefs should be respected.
Wisdom is more valuable than valuables and all things that can be desired hold no comparison.
Confidence in one unfaithful in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint.
Giving others space, frees oneself in turn.
Never trouble trouble till trouble troubles you.
Everyone prudent deals with knowledge, but a fool lays open their folly.
The slothful one says, 'There is a lion in the way, a lion in the streets.'
The secret of life should not be known as then it would no longer be a secret.
"Good judgment comes from experience. Experience comes from bad judgment."
"Pick battles big enough to matter, small enough to win."
Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling.
"As empty vessels make the loudest sound, so they that have least with are the greatest babblers." Plato
"The best way to predict the future is to invent it." - Alan Kay
"The game of life is not so much in holding a good hand as playing a poor hand well." - H.T. Leslie
To obtain a man's opinion of you, make him mad. - Oliver Wendell Holmes Jr.
"Never trouble another for what you can do for yourself." - Thomas Jefferson
"If you do not think about the future, you cannot have one." - John Galsworthy
It is wise to put your anger in problems, not people and your energy in answers not excuses.
"Worry does not empty tomorrow of sorrow - it empties today of strength." - Corrie Ten Boom
"We judge ourselves by what we are capable of doing, while others judge us by what we have already done." - Henry Wadsworth Longfellow
Every man dies. Not every man lives. –Tim Robins
Anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it. - Seneca
A closed mind is like a closed book; just a block of wood. - Chinese Proverb
A dream is just a dream. A goal is a dream with a plan and a deadline.-Harvey Mackay
After the game, the king and the pawn go into the same box. Italian Proverb
The afternoon knows what the morning never suspected. Swedish Proverb
After three days without reading, talk becomes flavorless.Chinese proverb
Behind an able man there are always other able men. Chinese Proverb
Better to light a candle than to curse the darkness Chinese Proverb
By asking for the impossible, obtain the best possible. Italian Proverb
By learning you will teach; by teaching you will learn.Latin Proverb
The church is near, but the way is icy, The tavern is far, but I will walk carefully. Ukranian Proverb
Cuando amor no es locura, no es amor. (When love is not madness, it is not love.) Spanish Proverb
Don't be too sweet lest you be eaten up; don't be too bitter lest you be spewed out. Jewish Proverb
Don't empty the water jar until the rain falls. Philippine Proverb
Eat and drink with your relatives; do business with strangers. Greek Proverb
Eating while seated makes one of large size; eating while standing makes one strong. Hindu Proverb
The enemy of my enemy is my friend. Arab Proverb
Enjoy yourself. It's later than you think.Chinese Proverb
Even a clock that does not work is right twice a day. Polish Proverb
Even a fool is thought wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue.
Miscellaneous Prover
Everyone thinks his own burden heavy. French Proverb
Every animal knows more than you do. Native American Proverb (Nez Perce)
The eyes believe themselves; the ears believe other people. German Proverb
Fall seven times, stand up eight. Japanese Proverb
Fear less, hope more,
eat less, chew more,
whine less, breathe more,
talk less, say more,
hate less, love more,
and all good things will be yours.Swedish proverb
The first drink with water, the second without water, the third like water. Spanish Proverb
First secure an independent income, then practice virtue. Greek Proverb
Fish, to taste good, must swim three times: in water, in butter, and in wine. Polish Proverb
Go often to the house of a friend; for weeds soon choke up the unused path.Scandanavian Proverb
He is rich who owes nothing. French Proverb
He that does not ask will never get a bargain. French Proverb
He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever. Chinese Proverb
He who is not impatient is not in love. Italian Proverb
He who knows little quickly tells it. Italian Proverb
He who knows nothing doubts nothing.Italian Proverb
If work were good for you, the rich would leave none for the poor. Haitian proverb
If you must play, decide on three things at the start: the rules of he game, the stakes, and the quitting time. Chinese proverb
L'amour faite passer les temps. Les temps faite passer l'amour. (Love makes time pass. Time makes love pass.)French Sundial Motto
Listen to all, plucking a feather from every passing goose, but, follow no one absolutely. Chinese Proverb
Live your own life, for you will die your own death. Latin Proverb
The loveliest of faces are to be seen by moonlight, when one sees half with the eye and half with the fancy. Persian Proverb
A man is not where he lives, but where he loves. Latin Proverb
Never do anything standing that you can do sitting, or anything sitting that you can do lying down. Chinese Proverb
Never rely on the glory of the morning or the smiles of your mother-in-law. Japanese Proverb
Observe your enemies, for they first find your faults. Greek Proverb
One drink is just right; two is too many; three are too few. Spanish Proverb
Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow. Sweedish Proverb
There wouldn't be such a thing as counterfeit gold if there were no real gold somewhere. Sufi Proverb
Those who have free seats at a play hiss first. Chinese Proverb
Those who sleep with dogs will rise with fleas. Italian Proverb
To attract good fortune, spend a new coin on an old friend, share an old pleasure with a new friend, and lift up the heart of a true friend by writing his name on the wings of a dragon. Chinese Proverb
A tree never hits an automobile except in self defense. American Proverb
Vision without action is a daydream. Action with without vision is a nightmare. Japanese Proverb
Vulnerant omnia, ultima necat. (All the [hours] wound you, the last one kills) Latin Proverb
When two quarrel, both are to blame. Dutch Proverb
When you have only two pennies left in the world, buy a loaf of bread with one, and a lily with the other. Chinese Proverb
Wheresoever you go, go with all your heart. Confucius
Whoever gossips to you will gossip about you. Spanish Proverb
Who travels for love finds a thousand miles not longer than one. Japaneses Proverb
The wise man has long ears and a short tongue. German Proverb
You can't wake a person who is pretending to be asleep. Navajo Proverb
"Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't."-Margaret Thatcher
"The actions of men are the best interpreters of their thoughts." - John Locke
"A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read." - Mark Twain.
"Charm is a way of getting the answer yes without asking a clear question." - Albert Camus
"Live so that your friends can defend you but never have to." - Arnold H. Glasgow
"Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking."- Marcus Aurelius Antoninus
"He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. "- Jim Elliot
"Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up."- Pablo Picasso
"When you can think of yesterday without regret and tomorrow without fear, you are near contentment."
"Happiness is as a butterfly which, when pursued, is always beyond our grasp, but which if you will sit down quietly, may alight upon you." - Nathaniel Hawthorne
"He who thinks by the inch and talks by the yard deserves to be kicked by the foot."
"The most incomprehensible thing about the world is that it is at all comprehensible." - Albert Einstein
"Since we cannot know all that there is to be known about anything, we ought to know a little about everything." - Blaise Pascal
"Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish." - John Quincy Adams
"Decide what you want, decide what you are willing to exchange for it. Establish your priorities and go to work." - H. L. Hunt
The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes of mind. - William James
"If you treat an individual as he is, he will remain as he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought and could be."
- Johann Wolfgang von Goethe
"Far away in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead." - Louisa May Alcott
"Nothing is a waste of time if you use the experience wisely." - Rodin
"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man." -- George Bernard Shaw
"Until the lions have their historians, tales of the hunt shall always glorify the hunter." -- African Proverb
"Always and never are two words you should always remember never to use."
- Wendell Johnson
"Our feelings are our most genuine paths to knowledge." - Audre Lorde
"Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all." - Dale Carnegie
"To be always thinking about your manners is not the way to make them good; the very perfection of manners is not to think about yourself." - Richard Whately
"Life is too short for traffic." - Dan Bellack
"No act of kindness, no matter how small, is ever wasted." - Aesop
"Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights." - John Wooden
"A soft answer turneth away wrath." - Proverbs 15:1
"Know how to ask. There is nothing more difficult for some people, nor for others, easier."
- Baltasar Gracian
Great ability develops and reveals itself increasingly with every new assignment. - Baltasar Gracian
"Imagination is the one weapon in the war against reality." - Jules de Gaultier"
The best thing about the future is that it comes one day at a time." - Abraham Lincoln
"The longer I live the more beautiful life becomes." - Frank Lloyd Wright
Όλες οι μεγάλες αλήθειες ξεκινούν ως βλασφημίες. -George Bernard Shaw
History is on every occasion the record of that which one age finds worthy of note in another.
In history the way of annihilation is invariably prepared by inward degeneration, by decrease of life. Only then can a shock from outside put an end to the whole.- Jakob Burckhardt
"Our greatest victories and those which are most enduring are our victories over ourselves"-Napoleon
"What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives the power of imagination and takes away the ability to profit by it." - Baudelaire (1860)
- There is nothing so strange or unbelievable that it has not been said by one philosopheror another. -Rene Descartes
2 σχόλια:

 1. Πολύ ενδιαφέροντα όλα...
  Κάποτε τα μάζευα κι εγώ.
  Καλημέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα και σε σένα!
  Χαίρομαι που δεν είμαι ο μόνος τρελλός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin