Το τελευταίο γνωμικό που κατατέθηκε

Ο Χρύσιππος ο Σολεύς είπε: " "Θα συμπεραίναμε στην περίπτωση ενός όμορφου σπιτιού ότι χτίστηκε για τους ιδιοκτήτες τους και όχι για ποντίκια. Οφείλουμε επομένως, με τον ίδιο τρόπο, να θεωρούμε το σύμπαν σαν το σπίτι των θεών.""

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

William Blake

"Πρέπει να δημιουργήσω ένα σύστημα, 
ή θα σκλαβωθώ από κάποιου άλλου ανθρώπου.
Δεν θα εκλογικεύσω ούτε θα συγκρίνω. 
 Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ."

"I must Create a System, 
or be enslav'd by another Man's.
I will not Reason and Compare; 
my business is to Create."

Ο William Blake (1757 - 1827) ήταν ένας ποιητής, εικονογράφος, χαράκτης, συντάκτης, συγγραφέας και ζωγράφος του οποίου οι προσπάθειες, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και της ανορθόδοξης τη φύσης τους, ήταν σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένες στη διάρκεια της ζωής του. Η γνώση που απέκτησε όταν εργάστηκε ως χαράκτης του επέτρεψε να παράγει ο ίδιος με το χέρι του, το έργο του το οποίο περιβάλλει τα ποιήματά του. Μια ισχυρή φαντασία είναι εμφανής σε κάθε πτυχή του έργου του Blake. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του είναι η εικονογράφηση του βιβλίου του Ιώβ (1825), καθώς και οι εκατό περίπου υδατογραφίες για τη Θεία Κωμωδία του Δάντη ... Ένας βαθιά μυστικιστής, ο Blake ισχυρίστηκε ότι είχε εμπειρίες που τον οδήγησαν να επινοήσει το δικό του σύστημα πεποιθήσεων κατά το οποίο ο δημιουργός του σύμπαντος, τον οποίο μετονόμασε Urizen, σχεδίασε εκδίκηση για την ανθρωπότητα μέσω του Ιησού, που μετονόμασε Orc. Η κοινωνική και πολιτική συνείδηση του επέκρινε την επικρατούσα ακαδημαϊκή ζωγραφική του δέκατου όγδοου αιώνα. Έβλεπε ότι εκπροσωπούσε όλα αυτά που απεχθάνονταν για την ορθολογική, υλιστική εποχή στην οποία ζούσε.

William Blake was a poet, illustrator, engraver, draughtsman, writer and painter whose efforts, due to their idiosyncratic and unorthodox nature, were largely unappreciated in his own lifetime. The knowledge Blake gained from working as an engraver enabled him to produce his own work in which he surrounded one of his poems with his own hand-coloured illustration. A powerful imagination is evident in every aspect of Blake's work. Among his most important works are the Illustrations of the Book of Job (1825), and the hundred or so watercolours to Dante's Divine Comedy...A deeply mystical man, Blake claimed he had visionary experiences that prompted him to invent his own belief system in which the creator of the universe, whom he renamed Urizen, wrought vengeance on mankind through Jesus, renamed Orc. His social and political conscience railed against the prevailing academic painting of the eighteenth century. He saw it as representing all that he came to despise about the rational, materialistic age in which he found himself.

Τα σκίτσα είναι από εδώ / The illustrations are taken from these videos:

Music:
PaulSchwartz from State of Grace (2000) 05 Auguries of Innocence_ Part 1 & 06 Auguries of Innocence_ Part 2

Το ποίημα καθώς και αλλά από την συλλογή του The Pickering Manuscript μπορείτε να τα δείτε εδώ / You can read this and some other poems from his collection The Pickering Manuscript here:
Πληροφορίες - Σύντομη βιογραφία / Informations - Biography:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή μέσω email

Enter your email address:

Blog Widget by LinkWithin